Dil nga lundrimi kryesor

Artikujt më të fundit

Merrni përgjigje për pyetjet tuaja
Në një ceremoni në Indi plaku Kristoferson pranon në emër të Kishës, cmimin për Paqe në Botë.
Rasëll M. Nelsoni flet mbi mënyrën se si mund të jemi të lumtur duke pasur vlera të mira në jetën tonë.
Proklamata mbi Familjen na ndihmon të kuptojmë planin e përjetshëm të Zotit për familjet.
Sprovat dhe kundërshtimi mund të na ndihmojë të rritemi drejt asaj që Ati ynë Qiellor do që të bëhemi.
LDS Charities (Organizata Bamirëse SHDM) ndihmoi për fillimin e një programi “Kujdesi për Sytë” për fëmijët e shkollave me probleme në sy në Kepin e Gjelbër.
Mormonët, ose anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, besojnë se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari i botës. Mësoni më shumë rreth jetës, shërbesës dhe misionit të Tij hyjnor.
Nil L. Anderseni jep disa udhëzime për ata që e ndiejnë se besimi i tyre po lëkundet.