Dil nga lundrimi kryesor
Gjatë dy javëve në prill, Presidenti Rasëll M. Nelson do të vizitojë disa vende në Europë, Afrikë dhe Azi.
Plaku Stivenson shpjegon rivendosjen, qëllimin dhe bekimet e çelësave të priftërisë.
Presidenti Rasëll M. Nelson shpjegon se si mund të rimbushemi shpirtërisht duke e respektuar Shabatin pas një jave të ngarkuar.
Anëtarët e Kishës SHDM ose mormonët nuk e ushtrojnë poligaminë prej më shumë se 100 vitesh. Mësojeni të vërtetën mbi mormonët dhe poligaminë.
Presidenti Rasëll M. Nelson vë në dukje rëndësinë e Historisë Familjare dhe Punës në Tempull.
Presidenti Ouks sugjeron tri gjëra që mund të bëjnë anëtarët për ta shpërndarë ungjillin e rivendosur.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017
Presidenti Nelson diskuton për rëndësinë e grave dhe rolin e tyre hyjnor në mbretërinë e Perëndisë.