Dil nga lundrimi kryesor

Artikujt më të fundit

Plaku M. Rasëll Ballard na fton të gjithëve që të sjellim një mik në kishë për Krishtlindje.
Shenjtorët e ditëve të mëvonshme besojnë se tempulli është shtëpia e Zotit. Mësojeni arsyen përse janë ndërtuar tempujt dhe çfarë ndodh në një përkushtim tempulli të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Presidenti Tomas S. Monson e fton çdo individ dhe të gjithë njerëzit që ta lexojnë Librin e Mormonit dhe të gjejnë përgjigje për pyetjet e shpirtit.
Plaku Nil L. Andersen përshkruan mrekullinë e shpërndarjes së Ungjillit në të gjithë botën.
Plaku Torben Engbjerg, I Shtatëdhjetë Zonal për Ballkanin dhe Presidenti Stephen W. Owen, Presidenti i Përgjithshëm i të Rinjve të Kishës u flasin të rinjve dhe udhëheqësve në Shqipëri
A e keni pyetur ndonjëherë veten se përse mormonët nuk pinë alkool, çaj apo kafe? Mësoni rreth zbulesave [të dhëna] nga Perëndia, të cilat i ndihmojnë mormonët të jetojnë një jetë më të shëndetshme.
Plaku M. Rasëll Ballard jep përgjigje për pyetje të rëndësishme rreth Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Dejvid A. Bednar shpjegon se si i bekon shpirtërisht E Dhjeta individët dhe familjet duke i lejuar Kishës të ndërtojë tempuj dhe ndërtesa kishtare, të shtypë shkrime të shenjta e shumë të tjera.