Pyetjet Më Të Shpeshta

Shumë njerëz kanë pyetje mbi Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe mësimet e saj.  Ne kemi bërë më të mirën tonë për t'iu përgjigjur pyetjeve më të shpeshta.

Historia e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Shqiperi zë fill në vitin 1991 kur Plaku Hans B. Ringger i të Shtatëdhjetëve, i kërkoi Presidentit Kenneth D. Reber, të merrte përgjegjësinë për punën misionare në shqipëri.  Në nëntor të vitit 1991 ata zhvilluan disa takime mbi mundësinë d dërgimit në vend të ndihmës humanitare nga Kisha.  Në vitin 1992 u caktuan dy çifte për të shërbyer si misionarë humanitarë dhe në qershor të 1992 katër misionarë u caktuan për të shërbyer në Shqipëri.  Pagëzimet e para u shënuan në verën e po atij viti dhe në gusht 1992 u krijua Dega e Parë e Tiranës.  Dega e Dytë e Tiranës u krijua në marsin e 1993 dhe në qeshor të 1993 u krijua Dega e Durrësit. 

Në prill të 1993, Plaku Dallin H. Oakes I Kuorumit të Dymbëdhjet Apostujve vizitoi Shqipërinë dhe përkushtoi token për predikimin e ungjillit.  Kisha në Shqipëri vazhdoi të rittej dhe, në shkurtin e 1995, u krijua Dega e Tretë dhe e Katërt e Tiranës.  Po këtë muaj u legalizua nga qeveria shqiptare Fondacioni Liahona.  Në verën e 1995 Shqipëria u vu nën mbikqyrjen e Misionit të Greqisë, deri në korrikun e 1996 kur u krijua Misioni i Shqipërisë, me president Laurel Holman.

 

Dëgjoni Muzikë

Një adresë ku ju mund të dëgjoni këngë të kënduara nga anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe Kori i Tabernakullit në stacionet e lds radio për të gjitha moshat.Klikoni te fotoja për të shkuar tek kjo adresë,dhe më pas klikoni tek ikona Listen Now për të dëgjuar në radio.

''Sepse shpirti im kënaqet në këngën e zemrës;po,kënga e të drejtëve është një lutje për mua dhe ajo do të marrë pëgjigje me një bekim mbi kokat e tyre''.-D&B25:12

 

Citim

"Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë."

Mateu 11:28-30

Merreni Falas

Lidhuni me Ne

Këtu do të gjeni një vështrim të përgjithshëm të historisë që shënon fillimin e Rivendosjes së Kishës së Jezu Krishtit mbi tokë nga Perëndia.

Ju mund ta merrni një kopje duke telefonuar ne 069 70 03 491

 

 

Libri i Mormonit


Ne besojmë në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re. Në kohët moderne, neve na janë zbuluar Shkrime të tjera të Shenjta. Libri i Mormonit përmban fjalët e profetëve të cilët jetuan midis viteve 600 p.e.s. dhe 400 e.s. Pas ringjalljes së tij, Jezu Krishti iu shfaq këtyre njerëzve dhe e mesoi ungjillin e tij.

Klikoni te fotoja për të mësuar më shumë mbi historinë e Librit të Mormonit.

MIRËSEVINI

Lajme nga Shqipëria
13.07.2015
SOLT-LEJK SITI – Shërbimet e funeralit për Presidentin Bojd K. Paker, President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme... më shumë
Lajme nga Bota
10.02.2015
Udhëheqësit e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme bënë thirrje të martën në të gjithë Shtetet e Bashkuara për legjislacion që i mbron liritë jetike fetare... më shumë
Shërbimet Humanitare
09.12.2014
Më 16 tetor 2014, Komiteti Europian Ekonomik dhe Social në Bruksel ia dha Çmimin e tij të Shoqërisë Civile organizatës ETP [Projekti Trajnues Mjedisor] Sllovakia, një organizatë jo... më shumë

Mesazhi i Krishtlindjes 2014 i Presidencës së Parë

Presidenca e Parë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dha mesazhin vijues për Krishtlindjen 2014:

Teksa festojmë këtë periudhë Krishtlindjeje, mendimet tona kthehen tek ajo ngjarje e shenjtë shumë kohë më parë kur u lind Princi i Paqes dhe Drita e Botës (shih Isaia 9:6). Jezu Krishti është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë që u “tejshpua për shkak të shkeljeve tona, … dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar” (Isaia 53:5). Ai premtoi: “Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës” (Gjoni 8:12).

Ne lutemi sinqerisht në këtë kohë Krishtlindjeje që drita dhe dëshmia e Shpëtimtarit do të vijnë në zemrat tona, se jeta jonë do të pasqyrojë jetën dhe tiparet e Tij dhe se njerëzit kudo do të pranojnë bekimet e mëshirës dhe hirit të Tij që janë bërë të mundura përmes sakrificës së Tij shlyese.

Secili prej nesh u bekoftë gjatë kësaj kohe të gëzueshme të vitit dhe e pranofshim me mirënjohje dhuratën e pakrahasueshme të Atit Qiellor për ne – Birin e Tij, Jezu Krisht.

 

Tomas S. Monson

Henri B. Ajring

Diter F. Uhtdorf

Përmbledhje Lajme

Krishti i Gjallë

Apostujt e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme japin një dëshmi për Krishtin e gjallë.