Dil nga lundrimi kryesor

Artikujt më të fundit

Elder Ballard do flasë në dy takime të ndryshme me të rinjtë dhe të rriturit.
Plaku Robert D. Hejls i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve ndërron jetë.
Të rinjtë e YSA-së mblidhen për tu argëtuar.
Të rinjë nga e gjithë Shqipëria mblidhen për FSY
Presidenti Henri B. Ajring përshkruan mënyrën se si mund të afrohemi më shumë me paraardhësit tanë nëpërmjet historisë familjare dhe punës në tempull.
Jezu Krishti dhe profetët e Tij kanë dhënë mësim mbi mënyrën se si mund të na shpëtojë pendimi nga hidhësia e ferrit. Mësojeni arsyen përse mormonët besojnë që pendimi është i rëndësishëm për të gjithë ne.
Merrni përgjigje për pyetjet tuaja
Ronald A. Rasbandi shpjegon se dashuria e Perëndisë është e pandryshueshme pavarësisht gabimeve apo dobësive tona.