Dil nga lundrimi kryesor
Dëgjoni Muzikë dhe një Mesazh, muzika lartësuese nga Mormon Tabernacle Choir.
Kunji Tiranë Shqipëri dhe Misioni Adriatikut Jugor Vizittojnë vendin e dedikimit.
Plaku Gerit W. Gong jep dëshminë e tij për Jezu Krishtin si një Apostull i sapothirrur.
Të rinjtë e rritur në moshë madhore morën pjesë në një mbrëmje rreth vatrës me çiftin Ford.
Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit SHDM në Shqipëri festojnë, 25 vjetorin e dedikimit të tokës Shqiptarepër predikimin e ungjillit.
Sfidat me të cilat përballen fëmijët sot në lidhje me pornografinë janë të jashtëzakonshme, por të armatosur me informacionin e duhur se çfarë duhet të bëjnë kur përballen me të, ata mund ta kapërcejnë me sukses sfidën dhe të udhëheqin jetë të sigurt dhe të lumtur.
Pa Librin e Mormonit, nuk do ta dinim kurrë që familja jonë mund të vuloset së bashku për përjetësinë.
LDS Charities (Organizata Bamirëse SHDM) ndihmoi për fillimin e një programi “Kujdesi për Sytë” për fëmijët e shkollave me probleme në sy në Kepin e Gjelbër.