Dil nga lundrimi kryesor

Artikujt më të fundit

Mormonët, ose anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, besojnë se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari i botës. Mësoni më shumë rreth jetës, shërbesës dhe misionit të Tij hyjnor.
Nil L. Anderseni jep disa udhëzime për ata që e ndiejnë se besimi i tyre po lëkundet.
Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2017, Plaku Pol V. Xhonson do të fillojë shërbimin e tij si Presidenti i ri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për zonën e Europës. Plaku Geri B. Sebin do të shërbejë si Këshilltar i Parë dhe Plaku Masimo De Feo si Këshilltar i Dytë. Presidenca e re e zonës u njoftua në maj.
Udhëheqësit vendorë dhe anëtarët e Kishës në Kepin e Gjelbër i ndihmojnë ata që janë në nevojë, nëpërmjet projektit për mbështetjen te vetja “Koteci i Pulave”.
Shabati është një kohë e shenjtë ashtu siç është tempulli një vend i shenjtë. Është një ditë për t’u përqendruar te familja, për t’u gëzuar, për t’u lidhur me njëri-tjetrin e për të adhuruar së bashku.
Shpëtimtari ka dhembshuri të përsosur dhe mund të na e shtrijë krahun e Tij të mëshirës.
Besimi është si një farë, duhet të mbillet në tokë të mirë dhe të ushqehet që të jetë i fortë dhe i përdorshëm.
Shikojini këto histori besimi nga jeta e përditshme e mormonëve.