Temat e Ungjillit

  11 Esetë mbi temat më të diskutuara të ungjillit.
  A e keni pyetur ndonjëherë veten a janë të krishterë mormonët? Mësoni se si përpjekjet për të shërbyer të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, dëshmojnë se mormonët janë të krishterë.
  A e keni pyetur veten ndonjëherë se çfarë besojnë vërtet mormonët për martesën dhe familjen? Mësoni më shumë për dokumentin “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës” dhe mësimet e mormonëve mbi martesën dhe familjen.
  Jezu Krishti dhe profetët e Tij kanë dhënë mësim mbi mënyrën se si mund të na shpëtojë pendimi nga hidhësia e ferrit. Mësojeni arsyen përse mormonët besojnë që pendimi është i rëndësishëm për të gjithë ne.
  Feja mormone jep mësim se lutja është një mënyrë se si ne mund t’i afrohemi Perëndisë. Mësoni më shumë rreth asaj që besojnë mormonët për lutjen.
  Mormonët, ose anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, besojnë se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari i botës. Mësoni më shumë rreth jetës, shërbesës dhe misionit të Tij hyjnor.
  Libri i Mormonit flet për dashurinë e Perëndisë për fëmijët e Tij kudo që ndodhen. Mësoni më shumë rreth rolit të Librit të Mormonit në historinë e mormonizmit dhe mbi mënyrën se si ai mund t’jua bekojë jetën sot.