Temat e Ungjillit

  Ne e duam dhe e nderojmë Biblën si fjalën e Perëndisë.
  Libri i Mormonit tregon rreth marrëdhënieve të Perëndisë me popullin e Tij në kohët e lashta. Mësoni më shumë rreth mënyrës se si mësimet e Librit të Mormonit janë të përshtatshme edhe sot.
  Shenjtorët e ditëve të mëvonshme i besojnë mësimet e Biblës rreth Perëndisë, Atit, Jezu Krishtit dhe Frymës së Shenjtë. Mësoni më shumë rreth këtyre mësimeve dhe rreth dashurisë që ka Perëndia për ju.
  Lajmet aktuale mbi Kishën Mormone tregojnë një histori rritjeje dhe përparimi. Mësoni më shumë mbi anëtarët, misionarët dhe tempujt në Kishën SHDM.
  Mormonët besojnë atë që jep mësim Bibla rreth Frymës së Shenjtë. Mësoni më shumë rreth asaj që jep mësim Bibla rreth Frymës së Shenjtë dhe mënyrës se si mund t’jua bekojë jetën.
  Anëtarët e Kishës SHDM ose mormonët nuk e ushtrojnë poligaminë prej më shumë se 100 vitesh. Mësojeni të vërtetën mbi mormonët dhe poligaminë.
  Mormonët janë etër, nëna, vëllezër dhe motra, pikërisht si ju. Mësoni mbi një mënyrë se si familjet mormone e kalojnë kohën së bashku.
  A e keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë do të thotë të jesh një misionar shenjtor i ditëve të mëvonshme? Mësoni se çfarë do të thotë ta shpërndash mesazhin e mormonizmit në botë.
  Në kohët e lashta, Perëndia foli nëpërmjet profetëve. Perëndia i foli sërish Jozef Smithit në vitin 1820 dhe Ai i flet profetit të Tij sot. Mësoni rreth profetëve të gjallë sot dhe atë që Perëndia po u thotë atyre.
  Mormonët besojnë se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari i botës. Zbuloni më shumë rreth asaj që besojnë mormonët se do të thotë të kesh besim në Krishtin.
  Shenjtorët e ditëve të mëvonshme, ose mormonët, besojnë në marrjen e sakramentit të shenjtë çdo javë. Mësoni më shumë rreth asaj që ndodh gjatë një shërbese adhurimi të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
  Shenjtorët e ditëve të mëvonshme besojnë se tempulli është shtëpia e Zotit. Mësojeni arsyen përse janë ndërtuar tempujt dhe çfarë ndodh në një përkushtim tempulli të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.