Dil nga lundrimi kryesor

Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Mesazh i Udhëheqjes Zonale - Besimi në Zotin Jezu Krisht ka rëndësi qendrore në jetën tonë.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Torben Engbjerg, i Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku K. Roi Tanikllif i Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Karl D. Hirst, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Alan T. Filips, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Volfgang Pilz, i Shtatëdhjetë Zonal
Një nga mjetet që kemi në Kishë për të forcuar, për të bashkuar, për të bërë plane, për të vënë synime, për t’u lutur, për t’u dhënë përgjigje pyetjeve doktrinore dhe për të kaluar një kohë të gëzueshme, është mbrëmja familjare, ku ne mund ta tregojmë shembullin e Jezu Krishtit.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Pol V. Xhonson – President i Zonës së Europës
Mesazhi i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Hans T. Bum, I Shtatëdhjetë Zonal
Duke marrë parasysh ndërlikimet e botës së sotme, arritja e mbështetjes te vetja shpesh duket si një synim frikësues. Megjithatë, nëse shihet nga këndvështrimi i besimit, ai është një synim i realizueshëm.
Kur ne pranojmë Jezu Krishtin si Shpëtimtarin tonë, ne duam të mësojmë rreth Tij dhe të ndjekim shembullin e Tij, duke shpresuar të zhvillojmë te vetja karakterin dhe cilësitë e Tij.
Shtegu për te zhvillimi shpirtëror zakonisht është jo i njëtrajtshëm dhe i vështirë.
Njihuni me Udhëheqësit e Zonës së Europës
Mesazhi i Udhëheqjes Zonale - Plaku Geri B. Sebin, Këshilltar i Parë, Presidenca e Zonës së Europës
Si të kërkojmë frymëzim që ta mbajmë të shenjtë ditën e Shabatit
Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2017, Plaku Pol V. Xhonson do të fillojë shërbimin e tij si Presidenti i ri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për zonën e Europës. Plaku Geri B. Sebin do të shërbejë si Këshilltar i Parë dhe Plaku Masimo De Feo si Këshilltar i Dytë. Presidenca e re e zonës u njoftua në maj.
Shabati është një kohë e shenjtë ashtu siç është tempulli një vend i shenjtë. Është një ditë për t’u përqendruar te familja, për t’u gëzuar, për t’u lidhur me njëri-tjetrin e për të adhuruar së bashku.
Gjetja e paraardhësve tanë na forcon edhe sepse, teksa e studiojmë jetën e tyre, ne shikojmë mësime që mund t’i zbatojmë në jetën tonë.
Po ne? A “ble[jmë] prej njerëzve të tjerë”? Apo jemi të duruar mjaftueshëm për të pritur në mënyrë që të mos hyjmë në borxh përveçse për gjërat bazë – mundësisht për arsimimin, një shtëpi dhe një makinë të thjeshtë – dhe madje atëherë t’i shlyejmë ato shpejt?
Ne e arrijmë mbështetjen te vetja nga ana shpirtërore teksa ndjekim udhërrëfimin e Presidencës së Parë dhe ushtrojmë me zell përkushtim të thjeshtë në jetën tonë të përditshme vetjake dhe familjare
Jezusi tha: “Dhe nëse është që ju duhet të punoni gjithë ditët tuaja për t’u shpallur pendim këtyre njerëzve dhe sillni qoftë edhe një shpirt tek unë, sa i madh do të jetë gëzimi juaj me të në mbretërinë e Atit tim!”
Shkrimet e shenjta e përcaktojnë besimin si siguri dhe mirëbesim në Jezu Krisht. Ne mirëbesojmë se Ai është Biri i Perëndisë dhe se nëpërmjet Shlyerjes Ai ka fuqinë për të na shpëtuar.