Artikujt e Lajmeve Vendore

  Udhëzimet e përditësuara për përmbajtjen e dorëzimeve dhe për pikat ku duhet të vihet theksi, u japin anëtarëve ide të mëtejshme për temat e ungjillit në të cilat duhet të përqendrohen teksa e përgatitin dhe e dorëzojnë muzikën përpara afatit përfundimtar për dorëzimet, që mbaron më 1 korrik 2019.
  Tempulli i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Romë, Itali është trajtuar gjerësisht në media ndërkombëtare dhe vendore.
  Mesazh i Presidencës së Parë për Pashkën – Prill 2019
  Presidenca e Parë jep udhëzime mbi disa tema të rëndësishme nga Konferenca e Përgjithshme për Udhëheqjen
  Presidenti Dallin H. Ouks, njoftoi thirrjen e Autoriteteve të Përgjithshëm në konferencën e përgjithshme të prillit 2019.
  Ftojmë pjesëmarrjen e shenjtoreve të ditëve të mëvonshme intelektuale aktive, të moshave 25-35 vjeç të marrin pjesë në këtë event.
  Miliona njerëz do të mblidhen fundjavën e ardhshme më 6 dhe 7 prill për të marrë pjesë në Konferencën e Përgjithshme vjetore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
  Mesazh nga presidenti Rasëll M. Nelson për studentet e seminarit dhe të institutit
  Të githë anëtarët e kishës mund të jenë pjesë e lutjes së përkushtimit në një nga këto mënyra.
  Publiku ftohet të vizitojë tempullin e parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Itali. Udhëheqësit e Kishës njoftuan se Tempulli i Romës në Itali do të hapet për publikun nga data 28 janar 2019 deri 16 shkurt 2019.
  Motrat e shoqatës së ndihmës të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme shtruan një drekë për Qendrën e Grave të Dhunuara.
  Presidenca e Parë e Kishës së Jezu Krishti të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme lajmëroi një ndryshim të premten të hartuar për t’i forcuar fëmijët dhe rininë nëpërmjet një besimi të madh në Jezu Krisht, kuptueshmërisë më të thellë të ungjillit të Tij dhe unitetit më të madh me kishën e Tij dhe anëtarët e saj.