Dil nga lundrimi kryesor

Mesazhe nga Presidenti Rasëll M. Nelson dhe Motra Uendi W. Nelson

Watch President Russell M. Nelson's video invitation to youth to join him and his wife, Wendy, on Sunday, June 3, 2018, for a worldwide devotional transmitted live on the Church satellite system, LDS.org, and other digital channels.

Një takim shpirtëror mbarëbotëror për rininë për moshat 12–18 vjeç, me mesazhe nga Presidenti Rasëll M. Nelson dhe Motra Uendi W. Nelson, do të mbahet të dielën, më 3 qershor 2018, në orën 18:00 sipas orës në zonën e shtatë orare sipas ndërrimit të orës.

Ngjarja do të transmetohet drejtpërsëdrejti në sistemin satelitor të Kishës, Youtube dhe media të tjera.

Për gjuhët, oraret e ritransmetimit dhe hollësi të tjera, do të njoftoheni në ditët në vijim.