Dil nga lundrimi kryesor

Aty ku gjithçka filloi

Kunji

Përfaqësues të kunjit Tiranë Shqipëri dhe Misionit të Adriatikut Jugor të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjorëve të Ditëve të Mëvonshme vizitojnë vendin ku Presidenti Dallin H. Oaks bëri lutjen e dedikimit 25 vite më parë dhe hapi kështu rrugën për predikimin e ungjillit në Shqipëri.

Po ashtu si atë mëngjes të bukur 25 vite më parë, në 21 Prill 1993, gjithcka filloi në të njëjtin vend, me himne lartësuse dhe rikujtim të lutjes së dedikimit nga një apostull i Krishtit. 

Presidenca e kunjit, peshkopë e udheheqes të organizatave ndihmëse ndanë dëshmi dhe përvoja si ungjilli ka ndikuar në jetët e tyre.

Jini të gëzuar. E ardhmja është aq e ndritshme sa besimi juaj. - Thomas S. Monson

Sunsrise
People Standing
People Standing
People Standing