Dil nga lundrimi kryesor
Një Mbrëmje me Plakun D. Tod Kristoferson. Bisedë drejtuar Mësuesve Fetarë të SAK-ut • 26 janar 2018 •
Ne zgjedhim se çfarë lloj njeriu bëhemi.
Një nga mjetet që kemi në Kishë për të forcuar, për të bashkuar, për të bërë plane, për të vënë synime, për t’u lutur, për t’u dhënë përgjigje pyetjeve doktrinore dhe për të kaluar një kohë të gëzueshme, është mbrëmja familjare, ku ne mund ta tregojmë shembullin e Jezu Krishtit.
Kjo video e animuar jep një portretizim të shkurtër por prekës të Jezu Krishtit dhe lidhjes së Tij me secilin prej nesh.
Plaku Nil L. Andersen përvijon bekimet e pasjes së një profeti në tokë sot.
Për mormonët, vajtja në Kishë është më shumë sesa vetëm një ose dy orë një herë në javë. Kisha është një komunitet ku ka disa organizata për burrat, gratë, rininë e shumë më tepër. Shiheni këtë material filmik për të mësuar më shumë se çfarë do të thotë komunitet për mormonët.
Të gjithë ne mund ta mësojmë se nga kemi ardhur teksa i përjetojmë bekimet e zbulimit të historisë sonë familjare.
Ky material filmik e përmbledh Librin e Mormonit në 60 sekonda. Ai u përgjigjet pyetjeve: “Çfarë është Libri i Mormonit?” “Kur ndodhën ngjarjet e përshkruara në të?” “Kush përmendet në të?” dhe “Përse ka një libër shkrimi të shenjtë dhe një dëshmi tjetër për Jezu Krishtin?”