Presidenti Rasëll M. Nelson dëshmon se ata që shohin te Perëndia, kualifikohen për një premtim madhështor.
  (2 Nephi 32:3) Kur ushqehemi me bollëk me fjalët e Krishtit, ne do ta kemi Shpirtin që të na udhërrëfejë.
  Në mënyra të panumërta Zoti e përgatiti botën për Rivendosjen e ungjillit të Tij për t’i bekuar individët, familjet, komunitetet, kombet dhe botën.
  Plaku Dejll G. Renland na mëson se si mund të përmirësohemi duke ia përkushtuar Krishtit jetën tonë.
  Delegacioni i Kishës dha hollësi rreth ndihmës humanitare nga Kisha për vendet e Ballkanit.
  Forcimi i familjeve dhe dashuria për njëri-tjetrin si fëmijë të një Perëndie do të bekojnë individë dhe kombe, tha Plaku Geri B. Sebin në televizionin kombëtar të Kosovës.
  Presidenti Rasëll M. Nelson dëshmon për vlerën e grave dhe rolin e tyre thelbësor në planin e Perëndisë për fëmijët e Tij.
  Kisha fillon të dielën por a mbaron atë ditë? Përfytyroni sikur kisha të shtrihej përtej katër mureve të një ndërtese për të na frymëzuar çdo ditë.