Dil nga lundrimi kryesor
#NdriçojeBotën
Plaku Xhefri R. Holland dëshmon për vërtetësinë e një Shpëtimtari të gjallë dhe për mënyrën në të cilën Ai mund të na ndihmojë edhe sot.
Këtë javë, tregoju dashuri njerëzve më pranë teje.
Zbulojeni gëzimin e shërbimit ndaj të tjerëve në kohën e Krishtlindjes.
Gjej mënyra se si mund ta ndihmosh dhe t’i shërbesh komunitetit tënd.
Plaku M. Rasëll Ballard na fton të gjithëve që të sjellim një mik në kishë për Krishtlindje.
Mësoni më shumë rreth asaj që besojnë anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për Perëndinë.
Kryeministres së Mbretërisë së Bashkuar, Tereza Mej, iu paraqit historia vetjake familjare nga Plaku Xhefri R. Holland, një Anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.