Dil nga lundrimi kryesor
Plaku Gerit W. Gong jep 6 mënyra për të na ndihmuar që gjithmonë ta kujtojmë Jezu Krishtin.
Plaku Diter F. Uhtdorf përshkruan se si mund të gjejmë lumturi teksa i afrohemi më shumë Jezu Krishtit.
Libri i Mormonit tregon rreth marrëdhënieve të Perëndisë me popullin e Tij në kohët e lashta. Mësoni më shumë rreth mënyrës se si mësimet e Librit të Mormonit janë të përshtatshme edhe sot.
A e dinit se Jezu Krishti themeloi një kishë kur ishte në tokë dhe thirri dymbëdhjetë Apostuj për ta udhëhequr Kishën pas vdekjes së Tij? Shikojeni këtë material filmik që të mësoni përse ka kaq shumë kisha sot dhe mënyrën se si Kisha e Krishtit u vendos në tokë.
Presidenti Henri B. Ajring dëshmon për mënyrën se si Zoti e udhëheq Kishën e Tij nëpërmjet zbulesës dhënë nga shërbëtorët e Tij të autorizuar.
Plaku D. Tod Kristoferson nënvizon rolin kryesor dhe përgjegjësitë e një ati.
Publiku ftohet të vizitojë tempullin e parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Itali. Udhëheqësit e Kishës njoftuan se Tempulli i Romës në Itali do të hapet për publikun nga data 28 janar 2019 deri 16 shkurt 2019.
Organizata Bamirëse SHDM e ndihmoi qendrën Los Rosales që ndodhet në Mostar, për njerëz në moshë madhore me paaftësi njohëse, për të plotësuar një kuzhinë profesionale dhe një hapësirë ngrënieje, për trajnimin dhe përdorimin e studentëve të saj..