Shihni se si krijimi i cilësive si të Krishtit mund të na ndihmojë të vijmë më pranë Atij këtë Pashkë.
  Tempulli i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Romë, Itali është trajtuar gjerësisht në media ndërkombëtare dhe vendore.
  Plaku Gerit W. Gong jep 6 mënyra për të na ndihmuar që gjithmonë ta kujtojmë Jezu Krishtin.
  Plaku Diter F. Uhtdorf na kthen 2000 vjet prapa në Kopshtin e Gjetsemanit dhe shpjegon arsyen pse sakrifica shlyese e Jezu Krishtit është dita më e madhërishme në histori.
  Mesazh i Presidencës së Parë për Pashkën – Prill 2019
  Presidenca e Parë jep udhëzime mbi disa tema të rëndësishme nga Konferenca e Përgjithshme për Udhëheqjen
  Presidenti Dallin H. Ouks, njoftoi thirrjen e Autoriteteve të Përgjithshëm në konferencën e përgjithshme të prillit 2019.
  Rasëll M. Nelsoni dëshmon për paqen që mund të ndiejmë ndërsa frekuentojmë tempullin, kur na foli gjatë Konferencës së Përgjithshme.