Dil nga lundrimi kryesor
Të githë anëtarët e kishës mund të jenë pjesë e lutjes së përkushtimit në një nga këto mënyra.
Ati Qiellor është i kënaqur me ne kur kërkojmë ta zbulojmë të vërtetën. Atij i pëlqen të na mësojë rresht pas rreshti, parim pas parimi. Ndërsa përpiqemi të mësojmë nga Ai dhe të mbështetemi tek Ai, Ai do të na bekojë që t’i shohim gjërat siç janë në të vërtetë.
Kur Marloni u kthye në shtëpi pas misionit, peshkopi i tij e ndjeu fuqishëm që atij i nevojitej më tepër përkrahje materiale dhe drejtim shpirtëror që të mbetej i fortë në ungjill.
Publiku ftohet të vizitojë tempullin e parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Itali. Udhëheqësit e Kishës njoftuan se Tempulli i Romës në Itali do të hapet për publikun nga data 28 janar 2019 deri 16 shkurt 2019.
Presidenti Rasëll M. Nelson dëshmon për vlerën e grave dhe rolin e tyre thelbësor në planin e Perëndisë për fëmijët e Tij.
Kur Klaudia u zhvendos për në Portugali nga vendi i saj i lindjes, Brazili, e gjeti të pamundur ta vazhdonte karrierën e saj si mësuese historie. Shihni se si nisma e mbështetjes te vetja e ndihmoi atë të zbulonte një shteg të ri.
Presidenti Rasëll M. Nelson dëshmon se ata që shohin te Perëndia, kualifikohen për një premtim madhështor.
Plaku Kuentin L. Kuk shpjegon se si ne mund të marrim një kthim afatgjatë në besim te Jezu Krishti duke përvetësuar programin dhe planin mësimor të ri të së dielës në Kishë.