Dil nga lundrimi kryesor
Presidenti Henri B. Ajring dëshmon për mënyrën se si Zoti e udhëheq Kishën e Tij nëpërmjet zbulesës dhënë nga shërbëtorët e Tij të autorizuar.
Publiku ftohet të vizitojë tempullin e parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Itali. Udhëheqësit e Kishës njoftuan se Tempulli i Romës në Itali do të hapet për publikun nga data 28 janar 2019 deri 16 shkurt 2019.
Organizata Bamirëse SHDM e ndihmoi qendrën Los Rosales që ndodhet në Mostar, për njerëz në moshë madhore me paaftësi njohëse, për të plotësuar një kuzhinë profesionale dhe një hapësirë ngrënieje, për trajnimin dhe përdorimin e studentëve të saj..
Të rinjtë dhe të rejat mblidhen sëbashku për aktivitetitn Super e Shtuna
Plaku Xhefri R. Holland na ndihmon ta kuptojmë domethënien e vërtetë të termit ‘përkryerje’ nga shkrimet e shenjta.
Plaku M. Rasëll Ballard jep udhëzim mbi parimet për prindërim të suksesshëm.
Presidenti Henri B. Ajring na nxit t’i shfaqim besimin dhe dashurinë tonë për Zotin nëpërmjet shërbimit ndaj të tjerëve, pavarësisht sprovave tona.
Shenjtorët e ditëve të mëvonshme i besojnë mësimet e Biblës rreth Perëndisë, Atit, Jezu Krishtit dhe Frymës së Shenjtë. Mësoni më shumë rreth këtyre mësimeve dhe rreth dashurisë që ka Perëndia për ju.