Mësoni për Jezusin dhe ringjalljen e Tij, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Mësoni se si Jezusi vuajti për ne, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Zbuloni se si Jezusi është Biri i Vetëmlindur i Atit, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Mësoni për rolin e Jezusit si një kryemësues, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Mark Gillmor, I Shtatëdhjetë Zonal
  Kristina B. Franko shpjegon se si e bekon gjithkënd bërja e sakrificave për t’i shërbyer Zotit dhe bashkëqenieve tona.
  Udhëzimet e përditësuara për përmbajtjen e dorëzimeve dhe për pikat ku duhet të vihet theksi, u japin anëtarëve ide të mëtejshme për temat e ungjillit në të cilat duhet të përqendrohen teksa e përgatitin dhe e dorëzojnë muzikën përpara afatit përfundimtar për dorëzimet, që mbaron më 1 korrik 2019.
  Din M. Dejvis, i Peshkopatës Kryesuese jep mësim rreth bekimeve që mund të marrim kur e dëgjojmë dhe e ndjekim profetin e Perëndisë sot.