Dil nga lundrimi kryesor
Mësoni rreth mënyrës se si është organizuar Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe pse ka Apostuj sot.
Gjejini përgjigjet e pyetjeve që gjithmonë i keni bërë rreth qëllimit të jetës.
Shihni se si udhëheqin gratë në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe në komunitet.
___
Mësoni rreth mënyrës se si anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme besojnë te Bibla dhe e përdorin atë në jetën e tyre të përditshme.
Çfarë mund të bëni për ta dashur dhe për t’u kujdesur për Tokën dhe njerëzit përreth jush?
Plaku Ulises Soares dëshmon mbi mënyrën se si besimi i qëndrueshëm te Krishti mund të na ndihmojë t’i kapërcejmë sfidat e jetës.
Plaku Diter F. Uhtdorf shpjegon mënyrën se si mbështetja te Shlyerja e Krishtit na ndihmon të arrijmë ta njohim Shpëtimtarin.
Plaku M. Rasëll Ballard dëshmon se si shërbimi ndaj bashkënjerëzve tanë sjell bekime për të dy palët, si për shërbyesin ashtu edhe për atë që përfiton prej shërbimit.