Gerit W. Gong na nxit në përpjekjet tona për ta rritur besimin tonë kur na foli gjatë Konferencës së Përgjithshme.
  Plaku Stivenson shpjegon rivendosjen, qëllimin dhe bekimet e çelësave të priftërisë.
  Tempulli i Romës në Itali, i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, tani është i përkushtuar.
  Një nënë u shpjegon fëmijëve të saj se si të mbrohen shpirtërisht duke veshur Armatimin e Perëndisë
  Presidenti Rasëll M. Nelson, i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, takohet me Papa Françeskun brenda në Vatikan.
  Zbulo bekimet e Gjetjes së një Paraardhësi ndërsa kërkon për anëtarët e pemës tënde familjare.
  Presidenti Nelson diskuton për rëndësinë e grave dhe rolin e tyre hyjnor në mbretërinë e Perëndisë.
  Apostulli, Plaku Andersen, dëshmon se të vërtetat dhe bekimet e ungjillit u rivendosën nëpërmjet profetit Jozef Smith.