Dil nga lundrimi kryesor
Plaku Dejvid A. Bednar na mëson se fuqia e ungjillit të Shpëtimtarit rrjedh kur i sjellim në Krishtin të gjitha gjërat.
Presidenti Rasëll M. Nelson dëshmon për bekimet e respektimit të ditës së Shabatit.
Presidenti Rasëll M. Nelson shpjegon se si mund të rimbushemi shpirtërisht duke e respektuar Shabatin pas një jave të ngarkuar.
Presidenti Dallin H. Ouks përvijon mënyrën se si plani i Perëndisë për fëmijët e Tij na jep një kuptim të qartë për qëllimin dhe drejtimin në jetë.
D. Tod Kristofersoni flet rreth mënyrës se si mund të ‘Banojmë në Krishtin’ nëpërmjet mënyrës se si e jetojmë jetën tonë.
Xhoi Xhons na kujton se bamirësia dhe shërbimi duhet të marrin shtysë nga dashuria jonë për Krishtin dhe për fëmijët e Tij, jo vetëm dëshirat tona vetjake për të na njohur meritat.
Presidenti Rasëll M. Nelson shpall rëndësinë që ka ta quajmë Kishën e rivendosur të Krishtit me emrin që Zoti vendosi.
Ejani në Shtëpinë e Hapur falas të Tempullit të Romës prej ditës së hënë, 28 janar 2019, deri ditën e shtunë, 16 shkurt 2019. Më shumë informacion është në dispozicion në tempio.lds.org