Dil nga lundrimi kryesor
Kjo video e animuar jep një portretizim të shkurtër por prekës të Jezu Krishtit dhe lidhjes së Tij me secilin prej nesh.
Plaku Nil L. Andersen përvijon bekimet e pasjes së një profeti në tokë sot.
Për mormonët, vajtja në Kishë është më shumë sesa vetëm një ose dy orë një herë në javë. Kisha është një komunitet ku ka disa organizata për burrat, gratë, rininë e shumë më tepër. Shiheni këtë material filmik për të mësuar më shumë se çfarë do të thotë komunitet për mormonët.
Të gjithë ne mund ta mësojmë se nga kemi ardhur teksa i përjetojmë bekimet e zbulimit të historisë sonë familjare.
Ky material filmik e përmbledh Librin e Mormonit në 60 sekonda. Ai u përgjigjet pyetjeve: “Çfarë është Libri i Mormonit?” “Kur ndodhën ngjarjet e përshkruara në të?” “Kush përmendet në të?” dhe “Përse ka një libër shkrimi të shenjtë dhe një dëshmi tjetër për Jezu Krishtin?”
Vdekja e një njeriu të dashur është një kohë e trishtë dhe e vështirë në jetën e çdokujt, por dijenia për atë që ndodh pasi vdesim mund të na ndihmojë ta shërojmë trishtimin që po kalojmë. Nëpërmjet Ringjalljes së Jezu Krishtit ne do të jemi në gjendje të jetojmë përsëri në një trup të përsosur me të gjithë njerëzit tanë të dashur.
Plaku Gerit W. Gong jep 6 mënyra për të na ndihmuar që gjithmonë ta kujtojmë Jezu Krishtin.
Plaku Diter F. Uhtdorf përshkruan se si mund të gjejmë lumturi teksa i afrohemi më shumë Jezu Krishtit.