Këshillat e Familjeve


i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

 

Plaku M. Rusell Ballard, flet mbi rendesine e keshillave te familjes. Ai thote: 

Kur prindërit janë të përgatitur dhe fëmijët dëgjojnë e marrin pjesë në diskutim, këshilli i familjes me të vërtetë funksionon!

Për më shumë mesazhe nga Profeti dhe Apostujt ndiqni Konferencën e Përgjithsme të 187 Vjetore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.