Te gjithe Artikujt: Prill

Dinjiteti i Jetës Njerëzore

Nga fillimi i saj në mitër deri në frymën e fundit dhe në çdo fazë të ndërmjetme, çdo jetë njerëzore ka dhuratën e dinjitetit sepse është krijuar në hirin e shëmbëlltyrës së Perëndisë.

Historia e Tyre Është Historia Ime

Cila është historia juaj?  

 

Ai Jeton Sot #PRINCiPAQES

Krishti i këputi lidhjet e vdekjes për të gjithë.

Bindje e Palëkundur #PRINCiPAQES

Bindja e palëkundur e Shpëtimtarit na forcon.

Pa Padrejtësi #PRINCiPAQES

Gjithçka do të ndreqet.

Ringjallja e Jezu Krishtit

Si mund të më ndihmojnë në përditshmërinë time Ringjallja dhe Shlyerja e Jezu Krishtit? 

Gjaku i Qengjit #PRINCiPAQES

Ordinancat ftojnë fuqi shpirtërore në jetën tonë.

Drita e Shlyerjes #PRINCiPAQES

Është e pamundur që të fundosesh më poshtë fuqisë së Shlyerjes.

Bekojmë Jetë #PRINCiPAQES

Teksa e ndjekim shembullin e Shpëtimtarit, ne do të bekojmë jetë.

Paqe në Stuhi #PRINCiPAQES

Shpëtimtari mund t’i qetësojë stuhitë e jetës.

Ne ngazëllehemi #PRINCiPAQES

Ne ngazëllehemi që jemi dishepuj të Krishtit.Ne ngazëllehemi që jemi dishepuj të Krishtit.

Jini të mirë dhe të dashur - këshillojnë udhëheqësit gjatë konferencës mbarëbotërore

Gjatë Konferencës së Përgjithshme Vjetore të 187-të, udhëheqësit drejtues të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i nxitën besnikët që ta ndjekin Jezu Krishtin duke qenë të mirë me të tjerët.

PRINCiPAQES

Jeni të  Ftuar,
Të mernni pjesë në një mbrëmje muzikore dhe shpirtërore.