Dil nga lundrimi kryesor

25 Vjet

Jesus

Ky aktivitet zhvillohet me rastin e 25 vjetorit të përkushtimit të tokës Shqiptare nga Apostulli Dallin H. Oaks.

Më shumë informacion në ditët në vazhdim.